Besluitvormingsprocessen voor kortetermijnmaatregelen gerelateerd aan langetermijndoelen in nationale adaptatiestrategieën

Invoering

De gemeente is verantwoordelijk voor de planning in kustgebieden, het beheer van revitaliseringsplannen, de samenwerking met publieke en private organisaties, het leveren van publieke investeringen (bijv. waterkering), het bevorderen van natuurlijke infrastructuur (ecosysteemcapaciteitsopbouw) en het verbinden van mensen en de natuurlijke omgeving. Het heeft sterke banden met lokale wateroverlastorganisaties en kennisinstituten en heeft veel gewerkt aan langetermijnvisies voor het gebied. Door een effectieve dialoog betrekken we het publiek actief bij de uitvoering van klimaatadaptatiemaatregelen.

Adaptief pad

In deze pilot is ons voornaamste doel het verbeteren van het publiek begrip en acceptatie van adaptatiemaatregelen in lokale ontwikkelingsplannen en het vergroten van het publieke bewustzijn van wat mensen kunnen doen in en rond hun huis. Om dit te bereiken experimenteren we met het vormgeven van klimaatdialogen met het publiek en besluitvormers om samen belangrijke klimaatgerelateerde risico’s in kaart te brengen en de acties die moeten worden ondernomen om deze te mitigeren en de gemeente op de lange termijn succesvol aan te passen.

Als onderdeel van de klimaatdialogen omvatte onze pilot ook de oprichting van een mobiele en interactieve klimaattentoonstelling voor alle leeftijden, a klimaat straatspel om stedelijke adaptatie te stimuleren, en een onderzoek naar de complexe relatie tussen Natura 2000-regelgeving en klimaatadaptatie. Bekijk de volgende video om meer te weten te komen over hoe we een adaptieve trajectbenadering hebben toegepast op ons aanpassingswerk in Natura 2000-gebieden.

Verloving

Door onze klimaatdialogen met het publiek willen we de discussie aanmoedigen, niet alleen uitleggen welke adaptatiemaatregel er zal worden genomen als we dat al van tevoren hebben besloten. We zien het als een kans om te luisteren naar de ervaringen en percepties van burgers en belanghebbenden over klimaatadaptatiekwesties, niet alleen om informatie van bovenaf te verspreiden. Aanpassen aan klimaatverandering is een gezamenlijke inspanning, daarom betrekken we bij onze dialogen ook andere belanghebbenden die baat hebben bij adaptatiemaatregelen, zoals woningbouwbedrijven, ontwikkelaars en andere overheidsinstanties. We gebruiken verschillende complementaire interventies met verschillende doelstellingen – bijvoorbeeld informeren, inspireren of co-creëren – aangepast om verschillende doelgroepen aan te spreken. De basis van de dialogen is natuurlijk een rigoureuze, empirisch onderbouwde beoordeling van lokale klimaatrisico’s die op duidelijke, visuele en interactieve manieren worden gepresenteerd om het begrip te vergroten en tot actie aan te zetten.

Om het klimaatstraatspel te spelen en te ontdekken hoe je samen je straat klimaatbestendig maakt, ga je naar: klimaatstraatspel.nl.

Klik op de volgende links om naar de Schouwen-Duiveland Kennisbank Klimaatverandering te gaan, waar u kunt ontdekken wat klimaatverandering voor ons eiland betekent.