Ontwikkeling van het strategisch plan ‘Ruimte voor Water: Dendervallei’

Invoering

De afgelopen decennia is de rivier de Dender verschillende keren overstroomd. Geïntegreerd waterveiligheidsbeheer is essentieel om het overstromingsrisico van de provincie te beheersen en klimaatadaptatie wordt steeds meer een essentieel onderdeel van besluitvormingsprocessen naarmate de provincie ruimtelijk en milieubeleid ontwikkelt. Om het risico op overstromingsschade te verkleinen, werken de Vlaamse Overheid en de Provincie Oost-Vlaanderen een overstromingsrisicobeheerplan uit. Dit plan richt zich echter niet alleen op klassieke beschermingsmaatregelen (bijvoorbeeld dijken, retentiebekkens), maar onderzoekt ook hoe overstromingsrisico’s kunnen worden beperkt door een betere ruimtelijke ordening en een nieuw systeem voor noodhulp.

Adaptief pad

Het strategisch plan ‘Ruimte voor Water: Dendervallei’ heeft als doel het overstromingsrisico te verkleinen, de weerbaarheid te vergroten en toekomstige ontwikkelingen in het gebied te sturen. Het kijkt ook verder dan risicobeperking en bevordert flexibele acties die bredere milieu- en sociaaleconomische voordelen opleveren. Dit is een geïntegreerde, sectoroverschrijdende ontwikkelingsstrategie, die de complexe sociale, ecologische en hydrologische onderlinge afhankelijkheden binnen de Dendervallei weerspiegelt. Waterloopbeheerders alleen kunnen het wateroverlastprobleem niet oplossen; het vereist de betrokkenheid en actieve inbreng van tal van belanghebbenden, waaronder lokale autoriteiten, het maatschappelijk middenveld en burgers.

Gezien de ruimtelijke complexiteit van de overstromingsproblematiek in de Dendervallei hebben drie partners – De Vlaamse Waterweg nv), het Departement Leefmilieu en de Provincie Oost-Vlaanderen – de krachten en expertise gebundeld om het plan uitvoeren. Door middel van workshops, overleg met bewoners, ontwerpend onderzoek en overstromingsmodellering verkenden we de uitdagingen, kansen en mogelijke bouwstenen om binnen een integrale aanpak alternatieven te ontwikkelen. De procesaanpak voor het maken van het strategisch plan is gebaseerd op ontwerpend onderzoek, co-creatie, openheid en overleg. We hopen het overstromingsrisico te verminderen met maximale steun van belanghebbenden en bredere maatschappelijke, economische en ecologische voordelen.

Verloving

We nodigden onze belangrijkste organisaties (publiek, privaat en middenveld) in de regio uit om deel te nemen aan de bestaande overlegstructuren van de Vlaamse Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) voor het strategisch plan. Sindsdien ontvingen ze tweejaarlijks rapporten over de lopende werkzaamheden van de stuurgroep van het Denderbekken en namen ze deel aan werksessies met de nieuw gevormde werkgroep ‘Ruimte voor Water’.

We hebben ook focusgroepen georganiseerd, waarbij geselecteerde belanghebbenden, indien nodig, specifieke thema’s onderzochten. We hopen dat dit ervoor zal zorgen dat elke organisatie de kans krijgt om hun visies en zorgen te delen bij elke stap in het proces van het creëren en implementeren van het strategische plan.

We willen bewoners en bezoekers bewust maken van het bestaande overstromingsrisico in de Dendervallei en mensen aanmoedigen om actief mee te werken aan het verminderen van dit risico. Om deze dubbele doelen te bereiken, hebben we in 2020 twee voorlichtingscampagnes gevoerd. Voor meer informatie over de ontwikkeling van het plan, onze benaderingen voor bewustmaking van overstromingsrisico’s en hoe we burgers hebben betrokken om veerkracht op te bouwen, gaat u naar: ruimtevoorwater.be .

Partnerorganisaties:
Aanpassingstools ontwikkeld door deze pilot:
Extra informatie: